ประมูลจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่พัฒนาเมืองกรุงชะงัก

พัฒนาเมืองกรุงชะงักเหตุต้องใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่โครงการงบเกิน5แสนต้องเข้า”อีจีพี” รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึง  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่23ส.ค.2560ที่ผ่านมาว่า

จากที่มีพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ประกาศใช้กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโครงการของภาครัฐที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000บาทต้องดำเนินการโดยผ่านระบบการประกวดราคาแบบใหม่หรือระบบอีจีพีซึ่งเป็นระบบกลางของกรมบัญชีกลางที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องใช้งานรูปแบบเดียวกันทั้งหมดโดยตามกฎหมายฉบับใหม่มีข้อกำหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างใดๆต้องทำเป็นแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอย่างชัดเจนและมีการประกาศแผนดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางเว็บไซด์หรือพื้นที่ประชาสัมพันธ์อื่นๆซึ่งในส่วนของกทม.นั้นบางหน่วยงานยังไม่ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทำให้เกิดปัญหาติดขัดการดำเนินโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างต่างๆจึงมีความล่าช้าเกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะโครงการในปีงบประมาณ2560ที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณก็เกิดภาวะหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ส่งผลให้การพัฒนาและปรับปรุงซ่อมสร้างสาธารณูปโภคต่างๆในความรับผิดชอบของหน่วยงานกทม.ต้องล่าช้าออกไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews