เดินหน้าสู่สังคมสูงวัย สารพันปัญหายังรอให้แก้

ปัจจุบัน “ผู้สูงอายุ” เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุขัย ยืนยาวขึ้น จำนวนผู้สูงอายุจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ รายงาน “An Aging World : 2015” โดยหน่วยงาน United States Census Bureau สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ในปี 2555 ที่โลกมีประชากรรวม 7 พันล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 8 หรือ 562 ล้านคน

เป็นผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และคาดว่าช่วงปี 2568 – 2593 ประชากรวัยดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 1,600 ล้านคน ทำให้หลายประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทย ต้องเตรียมการเพื่อรองรับและให้การดูแลประชากรกลุ่มนี้ ดังที่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สูงวัยสร้างเมือง” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ว่า ในปี 2558 ประชากรไทยมีจำนวน 65.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด
“จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 2,618 แห่ง มีประชากรจำนวน 8,181,181 คน พบว่า ในปี 2560 มีผู้สูงอายุ 18.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยภาคเหนือมีประชากรสูงวัยมากที่สุด 22 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 20 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 เปอร์เซ็นต์ และภาคใต้ 16 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ยพบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง และมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นแทรกซ้อนที่ต้องไปหาหมอเป็นประจำ” ดวงพร ระบุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth