ปลายฝนต้นหนาว ระวัง `ไข้หวัดใหญ่`

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชน ปลายฝนต้นหนาว ระวัง ‘ไข้หวัดใหญ่’ “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ” เป็นหนึ่งมาตรการในการทำงานของกรมควบคุมโรค เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในลักษณะของการคาดการณ์ หรือการทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เกิดความตระหนัก เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกัน การดูแลสุขภาพ และการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเกิดโรค เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลโรค การบาดเจ็บและภัยหรือเหตุการณ์ทางสุขภาพ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และดำเนินการทำนาย คาดประมาณจำนวนหรือประเมินความเสี่ยงของการป่วย การบาดเจ็บ ภัยหรือเหตุการณ์ทางสุขภาพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ณ ห้วงเวลาหนึ่งในอนาคต โดยเนื้อหาหลัก ๆ ระบุว่าจะเกิดโรค การบาดเจ็บ และ/หรือภัยหรือความเสี่ยงทางสุขภาพอะไร ในปริมาณ หรือระดับความเสี่ยงมากน้อยอย่างไร เมื่อไร กับใคร พื้นที่ไหน และมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยวิธีการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยวิธีอนุกรมเวลา วิเคราะห์จำนวนและช่วงเวลาการเกิดโรคต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำผลการพยากรณ์ โรคและภัยสุขภาพไปใช้ประโยชน์ได้จริง
นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า รายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ฉบับที่ 124 (4-10 ก.ย. 60) ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์ “โรคไข้หวัดใหญ่” ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 สิงหาคม 2560 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 85,290 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 130.36 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 12 ราย ในสัปดาห์นี้พบรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน รวม 5 เหตุการณ์ เกิดในโรงเรียน 3 เหตุการณ์ เรือนจำ 1 เหตุการณ์ และศูนย์อพยพฯ 1 เหตุการณ์ จากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ทั้งนี้คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth