Relative Content

health news

‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’ สะท้อนปัญหาชีวิตเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) และศูนย์วิจัยและพัมนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกเท สะท้อนเรื่องราวชีวิตเปราะบาง

ปลายฝนต้นหนาว ระวัง `ไข้หวัดใหญ่`

กรมควบคุมโรคเตือนประชาชน ปลายฝนต้นหนาว ระวัง ‘ไข้หวัดใหญ่’ “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ” เป็นหนึ่งมาตรการในการทำงานของกรมควบคุมโรค เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนในลักษณะของการคาดการณ์ หรือการทำนายล่วงหน้าเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในรอบปี

WHOชื่นชมไทยกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จ

WHO ชื่นชมไทย “กำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ” ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 องค์การอนามัยโลกมอบรางวัล Public Health Achievements แก่ประเทศไทย จากผลสำเร็จการกำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์