Relative Content

travel news

พระที่นั่งเพนียด

ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่ไหนแต่ไร โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ใช้ช้างในการศึกสงคราม ลากของหนักและเป็นสัตว์ส่งออกไปยังอินเดียและเปอร์เซีย จึงมีการสร้างเพนียดโบราณขนาดใหญ่ อันเป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์ได้ทอดพระเนตรการคล้องช้างหรือจับช้างเถื่อนหรือการจับช้างกลางแปลง เป็นประเพณีที่เคยทำกันมาแต่โบราณเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในราชการในเวลาปกติและในเวลาสงคราม

โรงงานเถ้าฮงไถ่

เวลา 80 ปีย่อมพิสูจน์ได้ถึงการเป็นโรงงานผลิตงานเซรามิก หรืองานเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพของ โรงงานเถ้าฮงไถ่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกของราชบุรี ผู้สร้างตำนานโอ่งมังกร จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วประเทศ แม้ในปัจจุบันความนิยมในการใช้โอ่งมังกรจะลดลงตามพัฒนาการ ของสังคมที่เปลี่ยนไปก็ตาม

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

โบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ไปโดยปริยายซึ่งความงดงามของพระนครคีรีนั้นได้เผยโฉมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ในครั้งที่พระองค์เสด็จแปร พระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ ทรงพอพระราชหฤทัยมากขึ้นโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นหัวเรือใหญ่ในการสร้างวังที่ประทับบนยอดเขาจนสำเร็จเรียบร้อย